Povinné informace

Obec Velká Chyška

PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

(plnění zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím)

Ve Velké Chyšce 1.prosince 2011

Obsah:

1. Úv od
2. Zveřejňování informací, odpovědnost
3. Způsob a rozsah zveřejnění informací
4. Stanovení veřejných registrů
5. Stanovení doprovodných informací
6. Ochrana údajů

6.1 Ochrana utajovaných skutečností
6.2 Ochrana osobních údajů
6.3 Ochrana obchodního tajemství
6.4 Ochrana údajů o majetkových poměrech občanů

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů
8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
9. Sazebník úhrad
10. Zpracování výroční zprávy
11. Přístup k předpisům
12. Závěrečná ustanovení
13. Přílohy

Příloha č. 1 Informace o obci Velká Chyška
Příloha č. 2 Organizační struktura obecního úřadu
Příloha č. 3 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů obecního úřadu a orgánů obce


Zastupitelstvo obce Velká Chyška vydává v souladu s § 45 písm. p) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen pravidla):

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Obecního úřadu Velká Chyška. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců obce a orgánů obce při jejich aplikaci.

2. Zveřejňování informací (obsah)

2.1 Obec Velká Chyška (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o obci jako právnické osobě (viz příloha č. 2),
b) organizační strukturu obecního úřadu a jména osob, které jsou oprávněny vykonávat úkony státní správy (viz příloha č. 3),
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů obecního úřadu i orgánů obce (viz příloha č. 4),
d) postup úřadu při vyřizování žádostí (viz příloha č. 1),
e) přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č. 5),
f) sazebník úhrad za poskytování informací (viz bod č. 9 pravidel),
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 10 pravidel).

2.2 Dalšími informacemi, které obec podle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou především usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce a vedoucích pracovníků obecního úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem obecního úřadu.

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) v úřední vývěsce OÚ – obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce a další materiály, jejichž vyvěšení je povinné
b) místním rozhlasem – aktuální informace, odpovídá redakční rada 
c) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) – údaje dle písm. a), tohoto článku dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), prezentace obce na www stránkách). Odpovídá zástupce starosty - od 1.1.2012

Jmenovaní odpovědní pracovníci zajišťují zveřejňování informací uvedeným způsobem průběžné, a to na základě neustálé vzájemné komunikace a komunikace s ostatními zaměstnanci úřadu, především s vedoucími odborů. Vedoucí odborů jsou odpovědni za včasné a průběžné poskytování informací v oboru své činnosti odpovědným pracovníkům uvedeným v odst. a – c.

4. Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry:

a)    registr obyvatel

b)    evidence plátců místních poplatků

c)    evidence vydaných osvědčení  podle zákona č. 219/91 Sb.

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost zveřejnění.

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace podle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

6.1 Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností podle § 7 zákona jsou považovány informace označené v seznamu utajovaných skutečností. Za

 stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb., v platném znění, tajemník.

6.2 Ochrana osobních údajů

Osobní údaje , které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3 Ochrana obchodního tajemství

Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. Obchodního zákona, povinný subjekt ji neposkytne. Např. údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

6.4 Ochrana údajů o majetkových poměrech občanů

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení poskytování dávek sociální péče. Také se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu dle pořadníku v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů, u kterých se omezuje poskytnutí informace

Vnitřními pokyny a personálními předpisy obecního úřadu, u kterých se dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona omezuje poskytnutí informace , jsou zejména:

- pokyny pro inventarizaci majetku
- požární a evakuační řád
- pracovní řád
- podpisový řád
- spisový a skartační řád
- směrnice o oběhu dokladů
- pracovní náplně
- pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu
- pravidla odměňování zaměstnanců
- interní nařízení OÚ

8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané zákonem o obcích a Organizačním řádem Obecního úřadu ve Velké Chyšce.

Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s , 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu, v kanceláři starosty, a v jednotlivých komisích OÚ .

Vyřízení písemné žádosti je možné těmito způsoby:

a) poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),
b) odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo se nevztahuje k působnosti obce Velká Chyška a obecního úřadu (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol a sdělí žadateli),
c) odmítnutím žádosti – pokud se žádosti nevyhoví nebo nebyla žadatelem přes výzvu ve lhůtě doplněna (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru).

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému referátu Okresního úřadu v Pelhřimově,
b)směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí městské radě.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění).
Postup pro vyřizování žádostí o informace je schematicky znázorněn v příloze č. 1.

9. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví podle podkladů poskytnutých pracovníkem vyřizujícím žádost vedoucí odboru (v rámci jehož odobru je informace poskytována) dle sazebníku:
 

Mzdové náklady 

0,- Kč

za každou započatou půlhodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním a vyhotovením informace

Tiskové náklady 

0,- Kč

za každý list pořizované fotokopie formátu A4

Doručovací náklady

hodnota poštovného dle platného sazebníku

Ostatní prokazatelné náklady

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,-- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho písemným souhlasem s výši úhrady. Pokud bude zřejmé, že náklady pravděpodobně překročí částku 300,-- Kč, je žadatel povinen na výzvu uhradit zálohu 300,-- Kč, což je jednou z podmínek poskytnutí informace.

 

10. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími odborů tajemnice a předloží ji ke schválení městské radě tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

11. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách v podatelně obecního úřadu, kde do nich může nahlédnout.

Obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.

12. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje zástupce starosty. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

 

Příloha č. 1

Informace o Obci Velká Chyška

Obec Velká Chyška (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích ).

Příloha č. 2

Pravidla pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Organizační struktura Obecního úřadu Velká Chyška

Sídlo : Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška

Telefon : +420 565 442 825

IČ: 249289

Starosta : Josef Zeman

Zástupce starosty: Ing. Martin Drs

Účetní: Marta Kosová

Úřední hodiny:

 Út: 19:00 - 21:00 hod
Čt: 19:00 - 21:00 hod

Organizační struktura Obecního úřadu ve Velké Chyšce dle přiloženého organizačního řádu.

Příloha č. 3

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů obecního úřadu a orgánů obce

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná obecní zastupitelstvo, starosta nebo zástupce starosty.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, obecní zastupitelstva nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Okresnímu úřadu v Pelhřimově. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87  odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 


Obecní úřad ve Velké Chyšce aktualizováno 10.01.2012