Obecní úřad

Působnost obce (a to jak v oblasti přenesené, tak i v oblasti samostatné působnosti) realizují orgány obce. Mezi orgány obce řadíme obecní zastupitelstvo, obecní radu a starostu obce. Sídlem všech těchto obecních orgánů je obecní úřad.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena a dále zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta. I obecní úřad může být vnitřně členěn. Rada obce je dle zákona o obcích oprávněna zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení. V těchto odborech případně odděleních jsou pak začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

Obecní úřad je povinen zřídit úřední desku. Tato deska musí být umístěna na místě, kde je veřejně přístupná. Zpravidla se úřední deska umisťuje na budově, v níž má obecní úřad své sídlo.

Hlavním posláním obecního úřadu je plnit úkoly jednak na poli samostatné působnosti, tedy úkoly, jež mu byly uloženy zastupitelstvem obce nebo radou obce a také úkoly, které vyplývají z jeho pomoci výborům a komisím v jejich činnosti, dále v oblasti přenesené působnosti, kde vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce, případně komisí. Obecní úřad také rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mimo to, obecní úřad ještě organizačně a administrativně zabezpečuje činnost všech obecních orgánů.

Důležitou funkcí v rámci obecního úřadu je tajemník. V obcích, v nichž působí pověřený obecní úřad, se zřizuje funkce tajemníka obce, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu. Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i v přenesené působnosti starostovi. Pokud není funkce tajemníka zřízena nebo není-li ustanoven, plní jeho úkoly starosta.

Tajemník je povinen plnit úkoly podle pokynů starosty, jež vyplývají z usnesení zastupitelstva a rady obce a další úkoly dle jeho pracovní náplně, zajišťuje také úkoly v přenesené působnosti obce, plní úkoly zaměstnavatele (uzavírá a ukončuje pracovní poměry se zaměstnanci obce zařazenými v obecním úřadu). Tajemník dále řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obecního úřadu, organizačních složek obce, vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu. Tajemník je povinen se zúčastňovat zasedání zastupitelstva obce a rady obce, na kterých má poradní hlas. Zákon o obcích stanoví pro tajemníka omezení z hlediska výkonu funkcí v politických stranách a politických hnutí. Výkon takových funkcí je tajemníkovi zakázán.