Historie obce 

Osada Velká Chyška je jedním z nejstarších lidských sídel na okrese. Kníže Vladislav II. ji někdy v letech 1140 -1148 nebo brzy po roce 1158 daroval za duši svého příbuzného Michaela klášteru strahovskému /V.Novotný, České dějiny I. str.895/. 

  Podle urbáře strahovského z r. 1617 byla Velká Chyška za císaře Zikmunda /1436/ Strahovu odňata. Císař Zikmund prodal Velkou Chyšku za cenu 300 českých grošů panu Marsico Huca de Wokowa Carlstein - burgraf. Po něm zdědil Velkou Chyšku jeho syn Václav. Tento daroval dědictví roku 1436 Janu Malovcovi z Pacova, který roku 1530 prodal panství velkochyšecké Václavu de Habenhaupt. Po tomto nastoupil syn Václav. Ten roku 1550 daroval panství Oldřichu Španovskému. Oldřich Španovský ponechal si Velkou Chyšku, Outěchovice a Bratřice. / Vielanticum, asi nynější Vyklantice, prodal roku 1553 Václavu Mahanci a tento panu Felixu Koslovi z Košetic/.  Od Oldřicha Španovského / pravděpodobně vnuka již zmíněného Oldřicha Španovského blahé paměti / znovu získali Strahovu roku 1614 vesnice shora jmenované /Chyšku, Outěchovice, Bratřice /lopat Lohelius a jeho nástupce Kašpar z Questenbergu. Strahov pak měl tento majetek v držení 4 léta. 

  Když arcibiskup Lohelius a opat Questenberg nechtěli držeti se stranou podobojí byla Velká Chyška roku 1620 od vzbouřených stavů prodána za 9 000 Janu Vosrovskému. 

  Po bitvě na Bílé Hoře byla Velká Chyška opět vrácena Strahovu dekretem císaře Ferdinanda II. Byla tak zpustošena bídami třicetileté války, že užitek z ní nestačil ani na výživu kněze. Proto vedli duchovní správu okolní faráři. Jak se připomíná ve farské kronice, byl to r. 1667 farář hořepnický Jan Kamencký, r.1679 farář pacovský. 

  Do těch dob spadá událost pro okolí i Velkou Chyšku významná. Roku 1673 byl objeven na blízkém vrchu Stražiště pramen čisté vody. Objevení se připisuje Mikuláši, barvíři z Pacova. Brzy se počaly šířit zprávy, že užitím této vody se nemocní uzdravili. Případy uzdravení byly úředně vyšetřovány. Zpráva o tom se zachovala dodnes v listinách kláštera strahovského, v nichž jsou popsány jednotlivé případy podle spisu daného v Chyšce dne 6.července 1673. Věc zůstala nerozřešena, ale přes to od té doby přichází na Stražiště ročně mnoho poutníků, aby se pomodlili v kapli sv. Jana Křtitele a odnesli si domů lahvičku "zázračné vody".