Sbor dobrovolných hasičů

Historie a současnost SDH Velká Chyška

V roce 1878 byl chyšecký obecní úřad vyzván c. k. okresním hejtmanstvím v Pelhřimově, aby v obci zřídil sbor dobrovolných hasičů. Na základě tohoto vyzvání usneslo se obecní zastupitelstvo, že se svolá jakási zkušební schůze všech občanů, aby tuto věc projednali a zároveň, aby se zjistilo, kolik členů by se do sboru dobrovolných hasičů přihlásilo.
Sešlo se několik pokrokových občanů v čele se starostou obce Josefem Štěpánkem a správcem zdejšího velkostatku Václavem Chroustovským. Starosta obce vyzval všechny přítomné,aby přípisu z hejtmanství vyhověli. Současně oznámil, že i obecní zastupitelstvo se usneslo, aby sbor byl založen, a vybízí proto hojné účasti v něm. Na místě se tenkrát ihned přihlásilo 21 členů.
Svědectví o založení chyšeckého sboru se zachovalo zejména zásluhou bývalého velitele Josefa Roubala (Sádeckého), bytem ve Velké Chyšce čp.43. Jeho zápis je dále doplněn výpovědí dalšího zakládajícího člena Jakuba Mařince (Vávrů), bytem Velká Chyška čp.85, a zpracován Zdeňkem Vilímkem hasičským kronikářem, bytem Velká Chyška čp. 6.
Aby sbor mohl od počátku právoplatně vystupovat, měl předložit „c.k. slavnému místodržitelství“ v Praze své stanovy. Členové si je sami vypracovat nemohli, a proto požádali přátelský sbor v Pacově, který už nějaký čas pracoval, o zapůjčení jejich stanov, jež posloužily jako vzor. Návrh byl prostřednictvím okresního hejtmanství v Pelhřimově předložen ke schválení místodržitelství v Praze.
Po vrácení potvrzených a schválených stanov zvolil sbor na své schůzi velitele, starostu a další činovníky. Velitelem se stal Václav Chroustovský, starostou Josef Štěpánek bytem v čp. 15 a jednatelem Jakub Lóvy, obchodník, bytem v čp. 15. Obec si pak opatřila od hasičské župy Pelhřimov stříkačku a cvilinkové plátno na oděvy. To bylo dvojí- lepší pro hodnostáře a horší pro mužstvo. Tehdejší inventář dále tvořil dvoukolový vůz s voznicí na vodu, deset košíků na nošení vody, 6 žebříků, z toho 2 hákové a několik dílů hadic, za něž prý bylo zaplaceno 600 zlatých hasičské župě v Pelhřimově. Sbor podal žádost o finanční přispění na zaplacení stříkačky mocnáři. Vysokým hodnostářům i sousedním obcím. Zbývající neuhrazený obnos měli zaplatit všichni občané Velké Chyšky.
Poněvadž sbor neměl zkušené instruktory, kteří by byli schopni své členy cvičit, požádal hasičský sbor v Pacově, aby mu na nějaký čas vypomohl. Pacovský sbor žádosti vyhověl a vyslal do Velké Chyšky cvičitele Františka Zoubka, který vedl dvakrát týdně cvičení. Za nějaký čas byli chyšečtí členové sboru natolik vycvičeni, že mohli veřejně vystupovat. Již 17. srpna 1879 se ve Velké Chyšce konal sjezd župy pelhřimovské. Sjezdu se zúčastnily přátelské sbory z Pacova, Hořepníka a Cetoraze.
Za přelomu roku 1999 byla zaslána župní správě v Pelhřimově tato statistika: Sbor má 24 členů činných a 1 člena čestného. Počet stříkaček se savicí 1, bez savice 1, hadic 100 metrů, žebříků hákových 2, opěracích střešních 4, vozů na vodu 1 , bourací náčiní : 5 háků, košíků na vodu 10, svítilny a pochodně 1, výzbrojí 7, leziště 1, skladiště půjčeno 1. Cena inventárního veškerého náčiní odhadnuta je na 956 zlatých.

Starostové (předsedové) sboru v průběhu celého období a velitelé :

starostové: Josef Štěpánek čp.15 velitelé : Václav Chroustovský čp.38
Jan Beneš čp.58 Josef Štěpánek čp.15
Josef Štěpánek čp.15 Josef Roubal čp.43
Josef Mařinec čp.9 Jakub Hladílek čp.11
František Adam čp.32 Jaroslav Hladílek čp.11
Josef Bezzemek čp.5 František Švec čp.19
Bohumil Zelenka čp.56 František Krajíc čp.41
Vítězslav Toman čp.60 Jaroslav Čech čp.48
Josef Kos čp. 49 Václav Zekenka čp.115
Josef Zeman čp.36
Jaroslav Čech čp.48
Pavel Novotný čp.35

Výčet větších ohňů v obci během tohoto období :
1882 – pivovar čp. 39
1882 – samota mlýn čp. 44 (vyhořel mlýn,obytné i hospodářské budovy).
1886 – čp. 33 (vyhořelo hospodářské stavení, oheň se rozšířil na usedlost čp. 37, která vyhořela celá a dále pak na stodolu čp. 65
1886 – čp. 59 – obytné stavení
1889 – čp. 59 – stodola
1891 – čp. 21 – obecní stodola (bývalý Vávrův dvůr)
1893 – čp. 5 – Panský hostinec, obytné stavení
1894 – čp. 11 – hostinec u Hladílků, požár se rozšířil na stodolu čp. 48
1894 – čp. 27 – stodola, požár se rezšířil na stodolu čp. 26
1895 – čp. 59 – stodola
1906 – čp. 46 – stodola požár se rozšířil na stodolu a hospodářské stavení čp. 48
1906 – stodola velkostatku
1933 – čp. 13 – stodola
1943 – čp. 3 – stodola
1945 – čp. 3 – stodola
1954 – čp. 70 – vyhořelo obytné stavení a stáj, požár se rozšířil na čp. 33, kde vyhořelo také obytné stavení a stáj – náš sbor zde poprvé zasahoval s motorovou stříkačkou PS 8
1955 – čp. 25 – objekt JZD, udušení prasnic od výhřevné desky
1956 – stoh slámy místního JZD
1966 – čp. 66 – stodola
1967 – čp.10 – vyhořely hospodářské budovy
1996 – stoh slámy místního ZD

Kromě toho sbor zasahoval u řady požárů v širokém okolí,největší z nich zřejmě byly dva požáry výrobních hal Dřevozpracujícího družstva v Lukavci v letech 1969 a 2003.

Ze současností našeho sboru :
Sbor má v současnosti 111 členů, z toho je 96 mužů a 16 žen. Sbor vede třinácti členný výbor a hospodaření kontroluje tříčlenná kontrolní a revizní rada. Pro soutěže každoročně dlouhodobě připravujeme nejméně jedno družstvo dorostenců a dvě družstva mužů a podle příznivých okolností i družstvo dorostenek a mladých hasičů. Největší úspěchy zatím v této oblasti získali naši dorostenci, dorostenky a mladí hasiči, kteří získali v rámci kraje na soutěžích několik druhých a třetích míst. Muži a ženy zatím byli nejlépe v rámci okresu třetí. V průběhu celého života sboru bylo také několik období, kdy při něm pracoval aktivně ochotnický divadelní soubor, který se svými inscenacemi byl oblíbený v širokém okolí.

Každoročně se také podílíme na plnění úkolů našeho obecního úřadu, při čemž odpracují naši členové stovky hodin.
Pořádáme tradiční hasičské bály, maškarní plesy a dětské karnevaly.Někteří naši členové jsou čestnými dárci krve.

Sbor dobrovolných hasičů v současnosti vedou tito hlavní funkcionáři :

Starosta Pavel Novotný čp.35 tel. 565444459
nám.starosty Jaroslav Čech čp.48 tel. 565442821
velitel Václav Zelenka čp.115 tel. 565443151
jednatel Vlastimil Kunc čp.11 tel. 565442828
zást.velitele Stanislav Princ čp.105 tel. 603266984
ved.mládeže Jiří Polánek čp.12 tel. 777212579

Honební společenstvo Velká Chyška

Sídlo: Velká Chyška, IČO: 71004891
Datum založení: 1993, Starosta HS: Ing. Jindřich Jíra
Počet členů HS: 152
E-mail: hs-vchyska@projekce-pe.cz
HS Velká Chyška provádí výkon práva myslivosti ve vlastní režii v uznané společenstevní honitbě Velká Chyška. Statistické údaje : celková výměra honitby: 1481,9 ha , z toho lesních pozemků 305,7 ha a zbytek tvoří role, TTP, ost.plochy a vodní plochy. Honitba se nachází na k.ú. Velká Chyška - 788,3 ha, Lesná - 427,8 ha, Utěchovice p. Stražištěm- 248,3 ha a dále se nachází na části k.ú. Bratřice-10,6 ha a Roučkovice-6,9 ha. Honitba je rozdělena do 12 úseků o které se stará 20 myslivců. Hospodář: Skoták Miroslav. V honitbě se zdržují tyto nejdůležitější druhy zvěře: srnčí, zajíc - pro tyto druhy jsou určeny NKS, dále se poměrně v hojném počtu vyskytuje prase divoké, liška obecná, volavka, kachna divoká, sojka, ojediněle -bažant, jezevec aj.

TJ Sokol Velká Chyška

• vznik v roce 1963

vedení klubu: p. Josef Mářinec , p. Milan Krajíc

Český červený kříž

Český červený kříž ( ČČK ) byl ve Velké Chyšce založen v roce 1949. Jeho první předsedkyní byla zvolená paní Vesecká, později pak tuto funkci převzala paní Hladíková Helena a po ní pak paní Holakovská.
Od roku 1988 vede složku ČČK paní Bezemková Zdena spolu s šesti členným výborem. Práce místní organizace ČČK je zaměřena především na veřejnou ošetřovatelskou práci.
Ve složce je také několik vyškolených dobrovolných sester. Kromě dalších činností místní složka pořádá pravidelně o masopustu v odpoledních hodinách dětské karnevaly a večer pak maškarní bály pro dospělé. Z výtěžku jsou hrazeny členské známky, dále se pravidelně přispívá finanční částkou pro děti v mateřské škole a při pořádání dětského dne. Dále jsou podle možnosti pořádány pro občany obce různé zájezdy a přednášky.Místní složka ČČK získala několik ocenění, které byly zveřejněny také na veřejné vývěsce k nahlédnutí pro všechny občany. Ocenění naší práce jsme také získali od Oblastního ČČK v Pelhřimově, kde od roku 1990 je členkou výkonné rady paní Bezemková.