Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

27.02.2015 15:03

ZÁPIS

ze 7. zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   27. února 2015   od 18 h  v pohostinství „U Šveců“    ve Velké Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman, J. Mička,   S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, M. Kosová  a další dle listiny přítomných

Program:         1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

                        2. Informace o plánovaných akcích v roce 2015.

                        3. Diskuse.

                        4. Závěr.                       

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno  8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli jmenováni Bc. Monika Kratochvílová a Roman Bártů,   zapisovatelkou Marta Kosová.

2. Starosta obce seznámil přítomné s plánovanými investičními akcemi v roce 2015, a to    oprava kanalizace – větev č. 2 – u čp. 111 ve Velké Chyšce (projekt již vyhotoven), oprava kanalizace – větev č. 3 – směrem od hasičárny k rybníku „Ovčín“ (jímka), následně oprava cesty k čp. 43 a  133, až bude ve vlastnictví obce Velká Chyška, posílení zdroje pitné vody ze Stražiště – hydrologický průzkum, podpora Mateřské školy Velká Chyška, poskytnutí příspěvku SDH na běžný provoz a zakoupení dodávky, poskytnutí příspěvku TJ Velká Chyška, nákup traktoru, dětské hřiště u budovy Obecního úřadu, kulturní akce – velikonoční koncert, divadelní představení, pouťové setkání, rozsvícení vánočního stromku, koncert, …

Dále starosta obce informoval o záměru prodeje budovy čp. 2, přestěhování České pošty, o budoucí nabídce prodeje stavebních parcel  nedaleko hřbitova, o uzavření pojištění Obce Velká Chyška, plánované kolaudaci kabin na hřišti a vybudování sociálního zařízení, o problémech se stavem  tenisových kurtů.

3. V diskusi  zazněly připomínky ke stanovení ceny vodného,  k vyvolání jednání s Jednotou, spotřebním družstvem, k  nepořádku u kontejnerů před čp. 122, ke stavu kaštanů pod kostelem  a lip u hřbitova, k havarijnímu stavu budovy špýcharu.

 

Zapsala: M. Kosová, dne 28. února 2015  v 15,30 h.

 

                                                                       Ověřovatelé zápisu:   

                                                                                                          Bc. Monika Kratochvílová

                                                                                                          Roman Bártů

 

USNESENÍ

z 7. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  27. února   2015   od 18 h

v  pohostinství „U Šveců“    Velká  Chyška

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

bere na vědomí

plánované akce na rok 2015

bere na vědomí

příspěvky občanů v diskusi

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět