Zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

16.01.2015 08:44

ZÁPIS

z 5.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   15. ledna 2015   od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,  M. Kosová, J. Mička,   S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Žádost o uzavření dohody o přičlenění honebního pozemku.

3. Žádost o vyjádření ke stavbě TS ZD – obnova TS, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

4. Poplatky za svoz TKO, ze psa, z hrobového místa.

5. Podnájem rybníka Ovčín.

6. Výsledky inventarizace.

7. Vyhrazení  výběru dodavatele.

8.  Závěr.

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno  7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Stanislav Princ a Tomáš Korba,  zapisovatelkou Marta Kosová.

2. Starosta obce seznámil přítomné se Žádostí o uzavření dohody o přičlenění honebního pozemku  Královské kanonie premonstrátů na Strahově ze dne 15. prosince 2014 týkající se  lesního pozemku parc. č. 229 v k.ú. Bratřice o výměře 26,6509 ha.  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavření této dohody.

3. Dále bylo hovořeno o Žádosti  o vyjádření ke stavbě  zaslané firmou ELPE s.r.o., Myslotínská 1978, Pelhřimov, která  v současné době připravuje projektovou dokumentaci pro E.ON Distribuce a.s.  po názvem TS ZD – obnova TS – výměna stávající dvousloupové trafostanice v areálu ZD Velká Chyška. Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s projektovou dokumentací.  Dále se zastupitelé obce zabývali zaslaným návrhem na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  mezi Obcí Velká Chyška a E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení – trafostanice, kabel NN na pozemku parc.č. PK 1663 v k.ú. Velká Chyška, zastupitelé obce jednohlasně schvaluje uzavření této smlouvy. 

4. Zastupitelstvo obce se zabývalo stanovením poplatku za svoz TKO, SOMPO účtuje částku ve výši 563,- Kč, zastupitelé obce  jednohlasně rozhodli o stanovení poplatku ve  výši 500,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 rekreační chalupu, děti, které v běžném roce nedosáhnou 6 let věku,  jsou osvobozeny,  o místním poplatku ze psů, který je stanoven na 50,- Kč za kalendářní rok za prvního psa, a za druhého a každého dalšího téhož držitele 75,- Kč a za pronájem jednoho hrobového místa ve výši 100,- Kč/10 let.

5. Starosta obce seznámil přítomné s tím, že dnem 31. 12. 2014 skončil podnájem  pozemku (vodní plochy) p.č. 861 o výměře 2680 m2 v k.ú. Velká Chyška  - rybníka „Ovčín“.  Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo, že obec vyvěsí záměr tento pozemek  podnajmout pro další období.

6. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s provedením a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly.

7. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodování o výběru dodavatele při nákupu zboží/služeb, jejichž hodnota v jednotlivých případech přesáhne částku 70 000,- Kč bez DPH.

 

Zapsala: M. Kosová dne 15. ledna 2015  v 20,45 h.

 

                                                                                  Ověřovatelé zápisu:    Stanislav Princ                                                                                                                                                                      Tomáš Korba


USNESENÍ

z 5. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  15. ledna  2015       od 19 h v kanceláři Obecního úřadu  Velká  Chyška

Zastupitelstvo obce po projednání    

schvaluje

uzavření dohody o přičlenění honebního pozemku  Královské kanonie premonstrátů na Strahově ze dne 15. prosince 2014 týkající se  lesního pozemku parc. č. 229 v k.ú. Bratřice o výměře 26,6509 ha

souhlasí

s projektovou dokumentací pro E.ON Distribuce a.s.  po názvem TS ZD – obnova TS – výměna stávající dvousloupové trafostanice v areálu ZD Velká Chyška

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  mezi Obcí Velká Chyška a E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení – trafostanice, kabel NN na pozemku parc.č. PK 1663 v k.ú. Velká Chyška

 

schvaluje

stanovení poplatku ve  výši 500,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 rekreační chalupu; děti, které v běžném roce nedosáhnou 6 let věku,  jsou osvobozeny,  o místním poplatku ze psů, který je stanoven na 50,- Kč za kalendářní rok za prvního psa, a za druhého a každého dalšího téhož držitele 75,- Kč a za pronájem jednoho hrobového místa ve výši 100,- Kč/10 let

schvaluje

záměr podnajmout  pozemku (vodní plochy) p.č. 861 o výměře 2680 m2 v k.ú. Velká Chyška

bere na vědomí

provedení a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška

vyhrazuje si

rozhodování o výběru dodavatele při nákupu zboží/služeb, jejichž hodnota v jednotlivých případech přesáhne částku 70 000,- Kč bez DPH.

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět