Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

26.06.2014 09:00

ZÁPIS

z 31.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. června 2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  Velká Chyška

Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc,  A. Zíka,  M. Kosová, Z. Štěpánek, Ing. M. Drs, S. Střádal, S. Princ a Bc. Monika Krajícová  

Program:        
1. Zahájení.
2. Rozpočtová opatření.
3. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
4. Informace o počtu členů zastupitelstva do příštího volebního období.
5. Žádost manželů Bezemkových.
6. Žádost Stanislava Průši.
7.  Žádost  S. Střádala.
8. Závěr.


1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Stanislav Střádal a Milan Krajíc.

2. Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 a zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo jednohlasně rozpočtové opatření č. 2 /týkající se vyúčtování voleb do Evropského parlamentu a čerpání dle skutečnosti/.

3. Starosta obce předložil návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, a Obcí Velká Chyška. Zastupitelstvo obce Velká Chyška jednohlasně schválilo její uzavření.

4. Dále se zastupitelé obce Velká Chyška zabývali stanovením počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí pro příští volební období s odkazem na ustanovení § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo, že počet volených členů zastupitelstva zůstává stejný, tj. 9 členů zastupitelstva obce Velká Chyška.

5. Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Pavla a Jaroslavy Bezemkových, Velká Chyška č. 107, o odkoupení budovy čp. 2 a pozemku č. 5/1 ve Velké Chyšce. Zastupitelstvo obce se bude zabývat možností využití této nemovitosti, případně uveřejní záměr prodeje této nemovitosti.

6. Dále bylo hovořeno o žádosti Stanislava Průši týkající se podání  informace, v jakém stádiu se nachází řešení problémů týkající se vypouštění odpadních vod z kanalizační sítě obce Velká Chyška na jeho pozemky  p.č. 860 a 951/5. Bylo dohodnuto, že bude oslovena  firma VOKA  s žádostí o vypracování cenové nabídky na  projekt.

7.  Stanislav Střádal  předložil kalkulace třech nezávislých dodavatelů chodníků, kde nabídky činily:

- Tost Cz                     953,108,- Kč

- Eurovia CS, a.s.       937,385,- Kč

- Hydroplastik s.r.o.   860,960,- Kč,


oproti nabídce - Jiráska Petra - ve výši 1,486,216,- Kč, která byla schválena dne 25. března 2014, a to jednohlasně ze třech předložených nabídek.

(Dne 25. března 2014 zastupitelé obce vybírali z nabídek:

  • Jirásek Petr                             1,486,216,- Kč
  • Plášil Jiří                                 1,590,810,- Kč
  • EKO-PROGRAM,s.r.o.                1,670,000,- Kč.


O těchto třech nabídkách, které předložil S. Střádal, informoval již na minulém zasedání zastupitelstva obce dne 29. dubna 2014, zastupitelstvo obce se těmito nabídkami nezabývalo, protože již byla schválena nabídka Petra Jiráska. 

S. Střádal informoval o nutnosti zadat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení výše uvedené stavby dodavatelem chodníků.

S. Střádal zastupitele obce  žádal o zrušení původního rozhodnutí o výběru dodavatele chodníků Petra Jiráska a provedení nového výběrového řízení na základě zákona o  veřejných zakázkách, kdy by byly poptány nezávislé firmy buď osobně nebo formou zveřejnění na webových  stránkách obce Velká Chyška.

Zastupitelé  obce  hlasovali o žádosti S. Střádala o zrušení původního rozhodnutí o výběru dodavatele chodníků Petra Jiráska a provedení nového výběrového řízení na základě zákona o  veřejných zakázkách s výsledkem 8 proti a 1 pro zrušení. Proto trvá rozhodnutí  zastupitelstva obce Velká Chyška ze dne 25. března 2014.

 

Zapsala: Marta Kosová

dne 26. června 2014 ve 21,20 h                 Ověřovatelé zápisu: Stanislav Střádal                                                                                        Milan Krajíc 

 

USNESENÍ

 z 31. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 26. června  2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání

bere na vědomí

rozpočtové  opatření  č. 1

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2

schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, a Obcí Velká Chyška

schvaluje

počet členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí pro příští volební období   s odkazem na ustanovení § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který  zůstává stejný, tj. 9 členů zastupitelstva obce Velká Chyška

neschvaluje

žádost S. Střádala o zrušení původního rozhodnutí o výběru dodavatele chodníků Petra Jiráska a provedení nového výběrového řízení na základě zákona o  veřejných zakázkách


                        Josef Zeman, starosta obce

—————

Zpět