Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

29.04.2014 09:04

ZÁPIS

z 30.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. dubna 2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  Velká Chyška

Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc,  A. Zíka,  M. Kosová, Z. Štěpánek, Ing. M. Drs, S. Střádal, S. Princ a Bc. Monika Krajícová  

Program:         1. Zahájení.

                     2. Předložení výkazů.

                     3. Závěr.

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Bc. Monika Krajícová a Stanislav Princ.

2. Starosta obce předložil přítomným k nahlédnutí Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí, Rozvaha a Příloha, vše sestaveno za Obec Velká Chyška ke dni 31. března 2014.

 

Zapsala: Marta Kosová

dne 29. dubna 2014 ve 20,30 h                                 Ověřovatelé zápisu: Bc. Monika Krajícová                                                                                                       Stanislav Princ 

 

USNESENÍ

 z 30. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 29. dubna   2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce


Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání

bere na vědomí

Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí, Rozvaha a Příloha, vše sestaveno za Obec Velká Chyška ke dni 31. března 2014

 

                                                    Josef Zeman, starosta obce

—————

Zpět