Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

28.12.2018 19:13

ZÁPIS

z 3. zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne 27. prosince 2018 od 18 h  v kanceláři Obecního úřadu í  ve Velké Chyšce

Přítomni:  Ing. M. Drs, M. Kosová, J. Mička,   Z. Štěpánek,  S. Princ, T. Korba,  Mgr. Monika Kratochvílová, J. Zeman,

Radim Adam

Program:        

       1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Rozpočet na rok 2019.

3. Střednědobý výhled na roky 2020-2022.

4. Adélka online.

5. Koupě pozemků.

6. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Via rustica z.s.

7. Různé.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Josef Zeman,                          zapisovatelkou Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo rozpočet na rok 2019, příjmy činí  6 024 400        Kč, výdaje 8 028 600 Kč, financování 2 004 200,- Kč, s počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

3. Dále starosta obce předložil návrh rozpočtového střednědobého  výhledu  na roky 2019-2021, zastupitelstvo obce tento schvaluje, a to s počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

4. Následně starosta obce blíže seznámil s fungováním projektu „Adélka online“, který se v obci rozběhne během ledna 2019.

 

5. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo nákup pozemků od  Jiřího Pavlíka,  Hradové Střimelice č.ev. 400, Romana Pavlíka, Praha 6-Břevnov, Sartoriova 30/17, a Martiny Pavlíkové, Praha 5- Hlubočepy, Brichtova 821/12:

PK        838/4

PK        963/1

PK        965

PK        1127/2

PK        1142

PK        1421/1

PK        1422

PZE 817/2 (GP)

za částku 25,- Kč/m2,

 

KN       1539/8 za částku 50,- Kč/m2

KN      1539/6 za částku 50,- Kč/m2

 

PK        1423    za částku 25,- Kč/m2, s počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

6. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemci Via rustica z.s., Nám. Svobody 320, Pacov, ve výši 100 000,-Kč, za účelem překlenutí  přechodného období mezi programovými obdobími 2007-2013 a 2014-2020, a to k realizaci činnosti vztahující se k přípravě a implementaci CLLD dle metodických dokumentů Ministerstva pro místní rozvoj, s počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

7. Zastupitelstvo obce dále diskutovalo o svozu odpadů v budoucnu, až bude ukončeno skládkování v SOMPO, zastupitelé obce konstatovali, že  je nutné odpad třídit a tak snižovat množství směsného odpadu pro případné spalování.  Starosta obce informoval přítomné, že proběhlo jednání s Krajem Vysočina ohledně rekonstrukcí mostů a průtahu obcí v příštích pěti letech, které by chtěl Kraj Vysočina  v naší obci realizovat.

 

8. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo nákup pozemku č. 598/24 k.ú. Velká Chyška LV 290 od Václava Šváry, Nad Řekou 1825, Vlašim 258 01 za 100 Kč/m2.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 27. prosince 2018 v 19,30 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Zdeněk Štěpánek

                                Josef Zeman

 

USNESENÍ

 

z 3. zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne 27. prosince 2018 od 18 h  v kanceláři Obecního úřadu í  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program  3. zasedání zastupitelstva obce

a  určuje

ověřovateli zápisu z  ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška Zdeňka Štěpánka a Josefa Zemana, zapisovatelkou Martu Kosovou

 

2. schvaluje

rozpočet na rok 2019, příjmy činí   6 024 400   Kč, výdaje   8 028 600  Kč, financování        2 004 200 Kč

 

3. schvaluje

návrh rozpočtového střednědobého výhledu  na roky 2020-2022

 

4. bere na vědomí

fungování projektu „Adélka online“

 

5. schvaluje

nákup pozemků PK 838/4, PK 963/1, PK 965, PK 1127/2, PK 1142, PK 1421/1, PK 1422 a

PZE (GP)          817/2 za částku 25,- Kč/m2,

 

KN       1539/8 za částku 50,- Kč/m2,

KN      1539/6 za částku 50,- Kč/m2

 

PK        1423    za částku 25,- Kč/m2, 

a to od Jiřího Pavlíka, Hradové Střimelice č.ev. 400, Romana Pavlíka, Praha 6-Břevnov, Sartoriova 30/17 a Martiny Pavlíkové, Praha 5- Hlubočepy, Brichtova 821/12

 

6. schvaluje

 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Via rustica z.s. ve výši  100 000,-Kč

 

7. schvaluje

nákup pozemku č. 598/24 LV 290 k.ú. Velká Chyška  za částku 100- Kč/m2 od Václava Šváry, Nad Řekou 1825, Vlašim 258 01

 

Josef Mička, místostarosta                                       Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět