ZÁPIS z 27. zasedání zastupitelsva obce Velká Chyška

22.12.2017 10:16

ZÁPIS

z 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. prosince 2017 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,   J. Mička J. Zeman, M. Kosová,  Mgr. M. Kratochvílová,     T. Korba,   S. Princ, Z. Štěpánek

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Rozpočtová opatření.

3. Odměny členů zastupitelstva obce.

4. Dílčí přezkoumání hospodaření obce.

5. Informace o průběhu KPÚ.

6. Emailové zprávy Dvořákových.

7. Vodné, stočné,  TKO.

8. Předložení zápisů a protokolů finančního a kontrolního výboru.

9. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Stanislav Princ a Tomáš Korba, zapisovatelkou  Marta Kosová.

2. Zastupitelstvo obce Velká Chyška bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 ze dne 29. června 2017 a č. 3 ze dne 30. listopadu 2017 schválené starostou obce /týkalo se výměny oken v Mateřské škole Velká Chyška,  dotací, voleb, čerpání rozpočtu/ a dále zastupitelstvo obce  schválilo rozpočtové opatření č. 4 za měsíc prosinec 2017 dle čerpání rozpočtu, s počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3.  Dále se zastupitelstvo obce  zabývalo stanovením měsíčních odměn  pro zastupitele obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a  nařízení vlády 37/2003 Sb., v platném znění, zastupitelé obce Velká Chyška  schválilo  odměny ve výši

starosta obce                          20 849,- Kč

místostarosta obce                  12 666,- Kč

člen zastupitelstva obce           461,- Kč

předseda výboru                     1404,- Kč

člen zastupitelstva obce

a zároveň člen výboru             959,- Kč,

a to  počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

4. Starosta obce seznámil  přítomné se Zápisem  z dílčího přezkoumání hospodaření  obce Velká Chyška  za rok 2017, který provedl  dne 7. prosince 2017 Ing. Jiří Pejcha, a to s výsledkem, že byly zjištěny chyby a nedostatky:  rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje, při kontrole plnění rozpočtu dle údajů uvedených ve výkazu Fin 2-12M sestavenému ke dni 30. září 2017  bylo zjištěno, že i přes schválení a proúčtování dvou rozpočtových opatření v některých případech  nebylo dle schváleného rozpočtu hospodařeno.

Starosta obce okomentoval tyto závady  a bude přijato opatření k nápravě chyb a nedostatků v tomto zápisu, a informace  o tomto, včetně informace o jejich splnění, bude podáno přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

 

5. Starosta obce informoval o stavu probíhající komplexní pozemkové úpravy a  o navržených směnách pozemků pro  budoucí rozvoj obce - trasa vodovodů,  trasa kanalizací, záchytné rybníky, cesty, zdroje vody.  Také byla diskutována eroze v k.ú. Velká Chyška,  starosta obce předložil  podklady k erozi  vypracované GB – geodézie, spol. s.r.o., Tuřanka   1521/92 b, Brno-Slatina (hodnoty smyvu G t/ha/rok, osevní struktury). Bylo konstatováno, že eroze je závažný problém, zastupitelstvo  obce souhlasí  s tím, že by měl být řešen osevním postupem, který je však pouze doporučen vlastníkům dotčených pozemků. Pokud by měl někdo z dotčených vlastníků  dotazy související s půdní erozí, má možnost se obrátit na Obecní úřad Velká Chyška k diskuzi o případném jiném řešení než je výše uvedeno.

 

6. Starosta obce přednesl obsahy  emailových   vyjádření  Jana Dvořáka  a Jiřiny Dvořákových ze dne 15. listopadu 2017,  z 7. prosince 2017, z 8. prosince 2017 a 21. prosince 2017.

 

7. Dále bylo diskutováno  stanovení poplatku za vodné a stočné na rok 2018 a  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, s tím, že  na příštím zasedání zastupitelstva obce bude stanovena jejich výše konkrétně.

 

8. Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 13. listopadu 2017.  

Předsedkyně finančního výboru předložila Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 28. listopadu 2017 a Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření Obce Velká Chyška ze dne 30. června 2017 a  24. listopadu 2017.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 21. prosince  2017 v 20,45 h.

 

Ověřovatelé zápisu:    Stanislav Princ

 

                                   Tomáš Korba

 

USNESENÍ

 

z 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne   21. prosince  2017   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Stanislava Prince  a Tomáše Korbu,  zapisovatelku  Martu Kosovou

 

2. bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 2 ze dne 29. června 2017 a č. 3 ze dne 30. listopadu 2017 schválené starostou obce /týkalo se výměny oken v Mateřské škole Velká Chyška,  dotací, voleb, čerpání rozpočtu/ 

 

3. schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 za měsíc prosinec 2017 dle čerpání rozpočtu.

 

4. schvaluje

stanovení   měsíčních odměn  pro zastupitele obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a  nařízení vlády 37/2003 Sb., v platném znění, ve výši

starosta obce                          20 849,- Kč

místostarosta obce                  12 666,- Kč

člen zastupitelstva obce           461,- Kč

předseda výboru                     1404,- Kč

člen zastupitelstva obce

a zároveň člen výboru             959,- Kč,

nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon  funkce  členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů

 

5. bere na vědomí

Zápis  z dílčího přezkoumání hospodaření  obce Velká Chyška  za rok 2017, který provedl  dne 7. prosince 2017

 

6. bere na vědomí

obsahy  emailových   vyjádření  Jana Dvořáka  a Jiřiny Dvořákových ze dne 15. listopadu 2017,  z 7. prosince 2017, z 8. prosince 2017 a 21. prosince 2017

 

7. bere na vědomí

Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 13. listopadu  2017  

a Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 28. listopadu 2017 a  Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření Obce  Velká Chyška ze dne 30. června 2017 a  24. listopadu 2017

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět