Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

19.01.2017 10:25

ZÁPIS

z 22. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 19. ledna   2017   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Zeman, M. Kosová,  Z. Štěpánek,    T. Korba,   S. Princ,  J. Mička, R. Bártů

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene.

3. Informace k novému zdroji vody.

4. Projekce rybníků.

5. Volba místostarosty.

6. Odměny  starosty a místostarosty obce.

7. Směrnice.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Roman Bártů a Tomáš Korba,  zapisovatelkou  Marta Kosová, a to členem finančního výboru byl zvolen Tomáš Korba

2. Starosta obce předložil návrh  Smlouvy č. 1030033996/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice týkající se  zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – Zemní kabel NAYY 4x150 na pozemku parc. č. ZE 1653 v k.ú. Velká Chyška.  Zastupitelé obce schválili tuto smlouvu, a to počtem 8 hlasů  pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3. Starosta obce seznámil přítomné s informacemi k novému zdroji vody. Zastupitelstvo  obce rozhodlo,  že je nutné, aby starosta obce nechal zpracovat projekt využití tohoto zdroje a připojení ke  stávajícímu vodovodnímu řádu, a to počtem 8 hlasů  pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4. Starosta obce pohovořil o nutnosti zpracování projektu na zbudování a odbahnění stávajících rybníků v lokalitě Močidla  a Na Chmelnicích ve Velké Chyšce, zastupitelstvo obce schválilo zpracování tohoto projektu firmou  3e- projektování ekologických staveb s.r.o., Ing. Jaromír Čašek, Pražská 455, Pelhřimov, a to počtem 8 hlasů  pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5. Dalším bodem byla  volba nového místostarosty, která byla provedena veřejným hlasováním, byl jím  zvolen Josef Mička,  a to počtem   7  pro,   0  proti, 1  se zdržel,

a členem finančního výboru byl zvolen Tomáš Korba, a to počtem   7  pro,   0  proti, 1  se zdržel.

6.  Dále se zastupitelstvo obce  zabývalo stanovením   měsíčních odměn  pro zastupitele za výkon funkce  starosty obce a  místostarosty obce v plné výši dle nařízení vlády 37/2003 Sb. v platném znění,  které budou poskytovány od 19. ledna 2017,  a to počtem 6 hlasů  pro, 0 proti, 0 se zdržel.

7. Dále byla schválena Směrnice provedení účetnictví – zásoby, způsob B, a to počtem 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Zapsala: Marta Kosová dne 19. ledna 2017 v 21,10 h.

 

Ověřovatelé zápisu:    Roman Bártů    

                                   Tomáš Korba  

 

USNESENÍ

 

z 22. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  19. ledna   2017   od 19 h

v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Romana Bártů a Tomáše. Korbu, zapisovatelku  Martu Kosovou

2. schvaluje

Smlouvu č. 1030033996/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice týkající se  zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – Zemní kabel NAYY 4x150 na pozemku parc. č. ZE 1653 v k.ú. Velká Chyška.

3. bere na vědomí

 informace k novému zdroji vody 
a schvaluje

zpracovat projekt využití tohoto zdroje a připojení ke  stávajícímu vodovodnímu řádu

4.  schvaluje

zpracování projektu na zbudování a odbahnění stávajících rybníků v lokalitě Močidla  a Na Chmelnicích ve Velké Chyšce firmou    3e- projektování ekologických staveb s.r.o., Ing. Jaromír Čašek, Pražská 455, Pelhřimov

5.  volí

místostarostu – Josefa Mičku

členem finančního výboru  - Tomáše Korbu

6. schvaluje

měsíční odměny  v plné výši  stanovené  nařízením vlády  č. 37/2003 Sb., v platném znění pro zastupitele za výkon funkce  starosty obce a  místostarosty obce,  které  byly schváleny v souladu s nařízením vlády, a to  s účinností od 19.ledna 2017

7. schvaluje

Směrnici provedení účetnictví – zásoby, způsob B.

 

 

Josef Mička, místostarosta                                          Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět