Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

29.12.2016 21:18

ZÁPIS

z 21. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. prosince   2016   od 17 h

v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Zeman, M. Kosová,  Z. Štěpánek,  Mgr. Monika  Kratochvílová,  T. Korba,   S. Princ,  J. Mička

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Rozpočtové opatření č. 8.

3. Rozpočtové opatření č. 9.

4. Rozpočet na rok 2017.

5. Rozpočtový výhled na roky 2018- 2019.

6. Žádost o vyjádření KILOWATT Elektrotechnika.

7. Žádost o vyjádření MAŠEK ELEKTRO s.r.o., Krusičany 74.

8. Informace o technickém stavu AVIA  DVS-12.

9. Rezignace místostarosty obce.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Josef Zeman,  zapisovatelkou  Marta Kosová, a to počtem  hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 8 za listopad 2016 schválené starostou obce /týkající se dotace SDH, vratka – volby, Pošta Partner, a dále dle čerpání rozpočtu/.

 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové  opatření č. 9 za prosinec  2016  (dle čerpání), a to počtem  hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

4.  Starosta obce  rozebral    rozpočet obce Velká Chyška na rok 2017  a ten byl  schválen  /jako vyrovnaný ve výši 4 672 800,- Kč/, a to počtem  hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Dále bylo pohovořeno o plánovaných investicích na roky 2018 a 2019, na tyto roky se plánují vyrovnané rozpočty.

 

6. Starosta obce předložil Žádost KILOWATT Elektrotechnika, Stanislav Stejskal, Dvorská 517, Humpolec  o vyjádření k projektového návrhu stavby „Velká Chyška, K598/18, Mařinec – kabel NN“ , investorem je E.ON Distribuce a.s. a součástí stavby bude přípojka kabelu NN na hranici parcel p.č. 598/18 a 598/16 p. Mařince ve Velké Chyšce. Zastupitelé  obce    s tímto projektovým návrhem  souhlasí, a to počtem hlasů  pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

7. Dále starosta obce seznámil přítomné se Žádostí MAŠEK ELEKTRO s.r.o., Krusičany 74, o vyjádření ke stavbě „Černý rybník, Chaty, Hruška – TS, NN“, stavba bude provedena na náklady  společnosti E.ON Distribuce a.s. Zastupitelstvo s projektem souhlasí za podmínek, že nové vedení bude umístěno mimo místní komunikaci, která je ve vlastnictví obce Velká Chyška a že  před zahájením prací  bude  vytýčen stávající vodovodní řád, aby nedošlo k jeho poškození, a to počtem hlasů  pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

8. Poté starosta obce informoval přítomné o  špatném technickém stavu vozidla Avia 30 DVS-12, z tohoto důvodu bylo i vyřazeno ze zásahu  hasičské zásahové jednotky obce Velká  Chyška. Obec Velká Chyška si nechala zpracovat nabídku na rozpočet jeho opravy, vzhledem k vysoké ceně opravy se rozhodla toto vozidlo z majetku vyřadit, a to počtem hlasů  pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

9. Místostarosta obce Josef Zeman podal rezignaci na svou funkci k dnešnímu dni, což bere Zastupitelstvo obce Velká Chyška na vědomí.

 

Zapsala: Marta Kosová dne 29. prosince 2016 v 18,30 h.

 

Ověřovatelé zápisu:     Zdeněk Štěpánek

 

                                   Josef Zeman  

 

USNESENÍ

 

z 21. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  29. prosince   2016   od 17 h

v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Zdeňka Štěpánka a Josefa Zemana, zapisovatelku  Martu Kosovou

 

2. bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 8 za listopad 2016 schválené starostou obce

 

3. schvaluje

rozpočtové  opatření č. 9 za prosinec    2016 

 

4.schvaluje

rozpočet obce Velká Chyška na rok 2017   jako vyrovnaný ve výši 4 672 800,- Kč

 

5. bere na vědomí

plánované investice na roky 2018 a 2019

 

6. souhlasí

 s projektovým  návrhem stavby „Velká Chyška, K598/18, Mařinec – kabel NN“ , investorem je E.ON Distribuce a.s. a součástí stavby bude přípojka kabelu NN na hranici parcel p.č. 598/18 a 598/16 p. Mařince ve Velké Chyšce

 

7. souhlasí

s projektovou dokumentací  „Černý rybník, Chaty, Hruška – TS, NN“, stavba bude provedena na náklady  společnosti E.ON Distribuce a.s.,   za podmínek, že nové vedení bude umístěno mimo místní komunikaci, která je ve vlastnictví obce Velká Chyška a že  před zahájením prací  bude  vytýčen stávající vodovodní řád, aby nedošlo k jeho poškození

 

8. bere na vědomí

špatný technický stav vozidla Avia 30 DVS-12, vzhledem k vysoké ceně opravy se rozhodla toto vozidlo z majetku vyřadit

 

9. bere na vědomí

rezignaci místostarosty obce Josefa Zemana  na svou funkci k dnešnímu dni       

 

 

                                                                       Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět