Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

09.09.2016 08:38

ZÁPIS

z 19. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 8. září 2016 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,  M. Kosová,  Z. Štěpánek,  Mgr. Monika  Kratochvílová, J. Mička,   T. Korba,   S. Princ, R. Bártů

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Požadavky a způsob výběru účetní/ho obce Velká Chyška.

3. Požadavky a způsob výběru obsluhy pošta Partner.

4. Různé.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Roman Bártů a Josef Zeman, zapisovatelkou  Marta Kosová, a to počtem  hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0.

2. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem Veřejné výzvy k přihlášení zájemců o zaměstnání na místo úředníka/ce OÚ Velká Chyška - výkon veřejné správy na úseku zpracování účetnictví, řízení rozpočtu obce, vedení spisové služby a dalších úkonů v kompetenci OÚ, zájemci se mohou hlásit do 30. září 2016, výzva bude zveřejněna na úřední desce.

3. Dále starosta obce předložil Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na místo úředník/ce Obecního úřadu Velká Chyška - výkon veřejné správy na úseku provozování pracoviště Pošta Partner  a dalších úkonů v kompetenci OÚ Velká Chyška v přenesené působnosti i Obce Velká Chyška v samostatné působnosti, zájemci se mohou hlásit do 30. září 2016, výzva bude zveřejněna na úřední desce.

4. Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 14. srpna  2016.  

Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a 5  za červenec a srpen  2016 schválené starostou obce /týkající se převodů mezi účty, mimořádného příspěvku Mikroregionu Stražiště  a úpravy dle čerpání rozpočtu/.

Starosta obce seznámil přítomné s obsahem e-mailové žádosti   Jana Dvořáka týkající se  eroze půdy  v lokalitě Peřinkův mlýn,  zastupitelstvo obce konstatovalo, že tato problematika by měla být řešena  v rámci  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Chyška. 

Dále starosta obce zmínil zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Chyška. 

 

Ověřovatelé zápisu:     Roman Bártů                                   Josef Zeman 

 

USNESENÍ

z 19. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  8. září    2016   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu Romana Bártů a Josefa Zemana, zapisovatelku  Martu Kosovou

2. bere na vědomí

informace týkající se Veřejné výzvy k přihlášení zájemců o zaměstnání na místo   úředníka/ce OÚ Velká Chyška - výkon veřejné správy na úseku zpracování účetnictví, řízení rozpočtu obce, vedení spisové služby a dalších úkonů v kompetenci OÚ (do 30. září 2016)

3. bere na vědomí

informace týkající se Veřejné výzvy k přihlášení zájemců o zaměstnání na místo úředník/ce Obecního úřadu Velká Chyška- výkon veřejné správy na úseku provozování pracoviště Pošta Partner  a dalších úkonů v kompetenci OÚ Velká Chyška v přenesené působnosti i Obce Velká Chyška v samostatné působnosti (do 30. září 2016)

4.  bere na vědomí

- zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 14. srpna  2016

- rozpočtové opatření č. 4 a 5  za červenec a srpen  2016 schválené starostou obce /týkající se převodů mezi účty, mimořádného příspěvku Mikroregionu Stražiště  a úpravy dle čerpání rozpočtu/

- obsah e-mailové žádosti   Jana Dvořáka týkající se  eroze půdy  v lokalitě Peřinkův mlýn

- zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Chyška
 

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět