Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

03.06.2016 08:34

ZÁPIS

z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. května 2016 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce.

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,   T. Korba,   S. Princ, M. Kosová,  Z. Štěpánek, J. Mička, R. Bártů  a další dle listiny přítomných

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2.  Žádost R. Martínkové.

3.  Informace  ohledně skládek, zkušenosti z obce Těchobuz.

4. Oprava komína – MŠ.

5. Prodej parcely č. 598/18  v k.ú. Velká Chyška.

6. Prodloužení vodovodu před p.č. 598/18 a 598/19  v k.ú. Velká   Chyška.

7. Opravu místní komunikace parc. č. 889 v k.ú. Velká Chyška.

8. Závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2015.

9. Závěrečný účet MŠ Velká Chyška za rok 2015.

10. Různé.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Josef Zeman  a  Zdeněk Štěpánek, zapisovatelkou  Marta Kosová, a to počtem  hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

2. Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Romany Moureaux  ze dne 1. března 2016 o prominutí  úhrady poplatku  za  ukládání komunálního odpadu pro ni a její dcery Alice, Lucie a Sophie z důvodu toho, že trvale žijí a bydlí ve Francii. Zastupitelé obce tedy  hlasovali, zda  této žádosti  vyhovět, a to s výsledkem: počet hlasů pro  1, proti  6, zdržel se 1, zastupitelstvo obce  tedy této žádosti nevyhoví.

3. Starosta obce podal informace ohledně černých skládek a  platné vyhlášce o ukládání odpadů.

4. Starosta obce pohovořil o nutnosti opravy komína na budově Mateřské školy Velká Chyška, zastupitelé obce se shodli na  provedení vyfrézování. K tomuto starosta obce předložil nabídky firem  Komitech  spol. s r.o, na Blatech 825, Pacov a Komíny Chadim, Kominík Filip Chadim, Pražská 1434, Pelhřimov, byla vybrána firma Komitech spol. s r.o, a  to počtem hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5. Starosta obce seznámil přítomné  s výsledkem zveřejnění nabídky Obce Velká Chyška  na prodej parcely č. 598/18  v k.ú. Velká Chyška, žádost  podal  Martin Mařinec,Velká Chyška 109,  zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo s počtem hlasů  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, Martinu Mařincovi   prodej parcely p.č. 598/18 v k.ú. Velká Chyška, orná půda o výměře 919 m2 za cenu 64330,- Kč, a schválilo zřízení   předkupního práva k parcele p.č. 598/18 v k. ú. a obci Velká Chyška, orná  půda o  výměře 919 m2 jako věcného práva.

6. Dále bylo hovořeno o prodloužení vodovodu u hřbitova před p.č. 598/18 a 598/19  v k.ú. a obci Velká   Chyška, starosta předložil nabídky firmy VODAK  Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec a Vo-Ka-ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, Humpolec,   na   realizaci byla vybrána firma VODAK  Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec, a to počtem hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

7.  Zastupitelstvo obce dále schválilo opravu místní komunikace parc. č. 889 v k.ú. Velká Chyška,a  to firnou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, Pelhřimov, a to počtem hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

8. Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka Obce Velká Chyška za rok 2015, která byla  schválena. Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

9. Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace, která byla  schválena. Ředitelka Mateřské školy ve Velké Chyšce podala návrh na převedení zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2015, a to částky 694,40 Kč do rezervního fondu školy.  Zastupitelé obce Velká Chyška s tímto  souhlasí. Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

10. Následně byl předložen  Zápis  z jednání finančního výboru o výsledcích  kontroly hospodaření za období od 1.1.2015 do 30. 9. 2015 týkající se nakládání s poskytnutým příspěvkem od Obce velká Chyška TJ Stražiště Velká Chyška ze dne 31. října 2015,  kdy nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky. Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 27. února 2016.  

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s provedením a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly.

Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č 1 za duben 2016 schválené starostou obce /týkající se převodů mezi účty, daní a plnění rozpočtu/.

Zastupitelstvo obce  schválilo rozpočtové opatření č. 2 za květen 2016 podle čerpání rozpočtu.

Počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Zastupitelstvo obce  rozhodlo o tom, že Obec Velká Chyška tímto  zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek   parc. č. 1663 v katastrálním území a obci Velká Chyška, a to počtem hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

Zapsala  dne 26. května    2016 v 21,00 h  Marta Kosová.


Ověřovatelé zápisu:     Josef Zeman                  Zdeněk Štěpáne

 

USNESENÍ

z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  26. května 2016 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání  

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu  Josefa Zemana   a   Zdeňka Štěpánka, zapisovatelku  Martu Kosovou

2. neschvaluje

vyhovět žádosti Romany Moureaux  ze dne 1. března 2016 o prominutí  úhrady poplatku  za  ukládání komunálního odpadu pro ni a její dcery Alice, Lucie a Sophie z důvodu toho, že trvale žijí a bydlí ve Francii

3. bere na vědomí

informace ohledně černých skládek  vyhlášce o ukládání odpadů,

4. schvaluje

provedení vyfrézování komína na budově Mateřské školy Velká Chyška firmou  Komitech  spol. s r.o, na Blatech 825, Pacov

5. schvaluje

prodej parcely p.č. 598/18 v k.ú. a obci  Velká Chyška, orná půda o výměře 919 m2 za cenu 64330,- Kč Martinu Mařincovi, bytem Velká Chyška 109,
a  zřízení   předkupního práva k parcele p.č. 598/18 v k. ú. a obci Velká Chyška, orná  půda o  výměře 919 m2 jako věcného práva

6. schvaluje

prodloužení vodovodu u hřbitova před p.č. 598/18 a 598/19  v k.ú. Velká   Chyška firmou VODAK  Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec

7. schvaluje

opravu místní komunikace parc. č. 889 v k.ú. Velká Chyška, a  to firmou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, Pelhřimov

8. schvaluje

-   závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,

-    účetní závěrku Obce Velká Chyška za rok 2015

9. schvaluje

účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace a souhlasí s převedením  zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2015, a to částky 694,40 Kč do rezervního fondu školy.

10.bere na vědomí

-Zápis  z jednání finančního výboru o výsledcích  kontroly hospodaření za období od 1.1.2015 do 30. 9. 2015 týkající se nakládání s poskytnutým příspěvkem od Obce velká Chyška TJ Stražiště Velká Chyška ze dne 31. října 2015 a   Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 27. února 2016.  

-provedení a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly.

- rozpočtové opatření č 1 za duben 2016 schválené starostou obce /týkající se převodů mezi účty, daní a plnění rozpočtu/.

 

 schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 za květen 2016 podle čerpání rozpočtu.

schvaluje

zveřejnění podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměru  prodat pozemek   parc. č. 1663 v katastrálním území a obci Velká Chyška

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět