Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

03.06.2016 08:09

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 nacházející se v katastrálním území Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Velká Chyška vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov.

 
Záměr prodat nemovitost 

—————

Zpět