Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

21.05.2015 08:00

ZÁPIS

z 9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23. dubna. 2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce
___________________________________________________________________________

Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, Z. Štěpánek, J. M.

Program:           1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

                        2. Jednání se zástupci COOP Kamenice nad Lipou.

                        3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

        4. Závěrečný účet obce a účetní závěrka.

        5. Účetní závěrka MŠ, převedení zlepšeného hosp. výsledku MŠ.

        6. Rozpočtové opatření.

        7. Výběr zahradního traktoru.

        8. Pronájem nebytových prostor v čp. 94.

        9. Odkup parcel č. 189/6 a 189/9 k.ú. Velká Chyška a části parcely č. 194/3 v k.ú.  Velká Chyška.

       10.  Ústní žádost pana J. M..

       11. Závěr.

                            

  1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno  7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Stanislav Princ a  Tomáš Korba, zapisovatelkou Bc. Monika Kratochvílová.

  2. Zástupci COOP Kamenice nad Lipou Ing. Martinů a JUDr. Váňa informovali zastupitele obce  o současné situaci COOP prodejny v naší obci. Společně byly diskutovány možnosti, jak zvýšit konkurenceschopnost místní prodejny a jak by mohla Obec Velká Chyška podpořit místní obchod. Zastupitelé obce  nabídli bezplatné prohrnování v zimních měsících  příjezdové cesty k prodejně a udržování travnatých ploch sekáním, které patří COOP Kamenice na Lipou.

Diskutováno bylo internetové připojení místní prodejny, zastupitelé obce souhlasí s finanční spoluúčastí na internetovém připojení místní prodejny. Starosta obce prověří tuto možnost a na dalším zasedání zastupitelstva předloží kalkulaci k této spoluúčasti.

  1. Přítomní byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČO 00249289, za rok 2014 vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 25. března 2015, ze které vyplývá, že při přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

  2.  Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka Obce Velká Chyška za rok 2014, která byla jednohlasně schválena.

  3. Dále byla předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2014 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace, která byla jednohlasně schválena. Ředitelka Mateřské školy ve Velké Chyšce podala návrh na převedení zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2014, a to částky 36 381,35 Kč do rezervního fondu školy.  Zastupitelé obce Velká Chyška s tímto jednohlasně souhlasí.

  4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové  opatření č. 1 za březen 2015 schválené starostou obce.

  5. Zastupitelstvo obce se dále zabývalo výběrem zahradního traktoru,  z předložených nabídek vybralo zahradní traktor STARJET UJ 102/21 (P4) od firmy Profi Hobby, Miloš Čech IČ: 03173194.

  6. Zastupitelé obce  byli seznámeni s žádostí J. H.,  a H. P., Velká Chyška 53 o pronájem nebytových prostor v č.p. 94 Velká Chyška.

Zastupitelé obce jednohlasně rozhodli o pronájmu těchto nebytových prostor J. H., a to od 01.05.2015  za podmínek předchozího pronájmu.

9. Zastupitelé obce jednohlasně souhlasí s odkupem parcel č. 189/6 a 189/9 k.ú. Velká          Chyška a     části parcely č.  194/3  k.ú.Velká  Chyška. Zastupitelé obce  jednohlasně pověřují starostu  Ing. Martina Drsa k zajištění všech potřebných formalit k odkupu a komunikaci s vlastníky    těchto parcel.

   10.  Zastupitelé obce vyslechli ústní návrh J. M.,  ke směně obecní cesty „V Jakale“ za cestu, která vznikla v této lokalitě přes pozemek pana J. M.. Zastupitelé obce se jednohlasně rozhodli k místnímu šetření v dané lokalitě, a to dne 30.04.2015 v 19 h.

 

Zapsala dne 23. dubna 2015 ve 20,55 h Bc. Monika Kratochvílová

 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Princ                                          

Tomáš Korba

                         

USNESENÍ

z 9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  23. dubna     2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. bere na vědomí

informace podané k místní prodejně COOP Kamenice nad Lipou a navrženými akcemi k podpoře místní prodejny

2. bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČO 00249289, za rok 2014 vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 25. března 2015

3. schvaluje

-   závěrečný účet o ročním hospodaření obce Velká Chyška, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,

-    účetní závěrku Obce Velká Chyška za rok 2014

4. schvaluje

účetní závěrku za rok 2014 Mateřské školy Velká Chyška, příspěvková organizace

a souhlasí s převedením  zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2014, a to částky 36 381,35 Kč do rezervního fondu školy.

5. bere na vědomí

rozpočtové  opatření č. 1 za březen 2015 schválené starostou obce

6. schvaluje

 nákup zahradního traktoru STARJET UJ 102/21 (P4) od firmy Profi Hobby, Miloš Čech IČ:03173194

7. schvaluje

pronájem nebytových prostor v č.p. 94 Velká Chyška J. H.,  od 01.05.2015 za podmínek předchozích pronájmů

8. schvaluje

odkup parcel č. 189/6 a 189/9 k.ú. Velká Chyška a části parcely 194/3  k.ú.Velká  Chyška a pověřuje  starostu obce Ing.  Martina Drsa k zajištění všech potřebných formalit k odkupu a komunikaci s vlastníky těchto parcel.

9. bere na vědomí

ústní žádost J. M. k cestě „V Jakale“

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                    Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět