Obec Velká Chyška zápis a usnesení z 10. zastupitelstva

16.12.2019 10:18

ZÁPIS

z 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 16. prosince 2019 od 18 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

 

Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, Bc. M. Kosová, J. Mička, Mgr. M. Kratochvílová, Z. Štěpánek, Ing. Hana Hrušková – Státní pozemkový úřad pobočka Pelhřimov, Ing. Petra Jelínková GB-geodezie, spol. s r.o., Ondřej Vala GB-geodezie, spol. s r.o., a další dle listiny přítomných

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. KPÚ Velká Chyška.

3. Různé.
 

1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Tomáš Korba., zapisovatelkou Bc. Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Ing. Hana Hrušková a Ing. Petra Jelínková seznámily zastupitelstvo s návrhem nového uspořádání pozemků, který je nejdůležitější částí pozemkových úprav. Návrh byl postupně zpracováván a projednáván s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků. Vlastníci mohli své námitky nebo připomínky k návrhu uplatnit při konzultačních dnech se zpracovateli návrhu, písemně nebo telefonicky během celé doby zpracování návrhu. Vlastníci, kteří se nijak nevyjádřili k předloženým návrhům nového uspořádání pozemků, byli v souladu s § 9 odst. 21 zákona vyzváni k vyjádření ve stanovené lhůtě. Zpracovaný návrh KoPÚ Velká Chyška byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 14. 11. 2019 do 13. 12. 2019 na Obecním úřadu Velká Chyška, na Pobočce Pelhřimov a část návrhu, týkající se k.ú. Roučkovice, byla vystavena na MěÚ Pacov. V této době mohli ještě účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky ke zpracovanému návrhu u Pobočky Pelhřimov. Připomínky v této době byly podány k návrhu na LV 129. Ty byly zpracovatelem zapracovány a vlastnicemi byl pak upravený soupis nových pozemků odsouhlasen.

 

Do pozemkové úpravy vstoupilo 1690 parcel v k.ú. Velká Chyška a 13 parcel v k.ú. Roučkovice.

Ve schváleném návrhu vystoupilo 992 parcel v k.ú. Velká Chyška a 15 parcel v k.ú. Roučkovice.

Celková výměra řešených pozemků dle § 2 zákona v obvodu pozemkových úprav je 649,2036 ha.

Celková výměra neřešených pozemků dle § 2 zákona v obvodu KoPÚ je 0,5983 ha.

Souhlas s návrhem: 100 %.

 

Pobočka Pelhřimov tedy vzhledem k výše uvedenému rozhodne o schválení návrhu KoPÚ Velká Chyška v souladu s §11 odst. 4 zákona. Zastupitelstvo obce  bylo informováno o dalším postupu na dokončení KoPÚ Velká Chyška. Předpokládaný termín dokončení KoPÚ – léto – podzim roku 2020.

 

V návaznosti na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků byla provedena aktualizace PSZ.

Jedním z důvodu aktualizace bylo rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Roučkovice a úprava katastrální hranice mezi Velkou Chyškou a Roučkovicemi. Během zpracování návrhu vyvstala nutnost rozšířit obvod KoPÚ o některé pozemky v k.ú. Roučkovice při katastrální hranici na jihu k.ú. Velká Chyška. Cílem bylo zajistit přístup na pozemky oddělené vodním tokem, k nimž nebylo možno zřídit vhodný přístup z k.ú. Velká Chyška. Tento přístup zajišťují nově navržené cesty DC63 a DC64.

Další změny PSZ souvisí rovněž se zpřístupněním pozemků. Některé doplňkové cesty byly zrušeny, zkráceny či prodlouženy nebo nově vymezeny nebo navrženy. Celkem je tak v PSZ navrženo nebo vymezeno 77 doplňkových cest (DC1 - DC77). Původní cesty DC17 a DC18 byly sloučeny do jedné – DC18. Číslování DC17 bylo použito na nově vymezenou cestu.

U hlavních a vedlejších cest nedochází k žádným změnám. Pouze na cestním příkopu VC2 je z důvodu napojení cesty DC56 navržen nový propustek P30.

SZ potvrdil vybrané prioritní prvky PSZ určené k realizaci státním pozemkovým úřadem:

1. cesta HC1a

2. cesta HC1b

3. cesta HC5

4. cesta VC2

5. stabilizace příkopu PŘI 1

 

Sbor zástupců vznesl požadavek na doplnění propustku na konci cesty DC47 při výjezdu z obce. Tento požadavek byl zástupcem pobočky i zhotovitelem odsouhlasen a bude do projektu PSZ doplněn.

 

Další dotaz se týkal cest DC9 a DC10. Cesta DC9 se nachází v katastrálním území Velká Chyška. Cesta DC10 vychází z cesty DC9 v chatové osadě Huť a vede na katastrální hranici s k.ú. Bratřice, kde cesta pokračuje. Částečně je vedena mimo obvod KoPÚ.

 

Dále starosta Ing. Drs informoval o účasti pana Josefa Martínka na 9. zasedání zastupitelstva Obce Velká Chyška dne 29. 11. 2019, kde pan Martínek uvedl poznámky k nově navrženým cestám v rámci KoPÚ Velká Chyška: p.č. 1830 v k. ú. Velká Chyška – vlhká cesta nad rybníkem Veseckých, p.č.1867 a 1876 – křížení cest – mokro, svažitost na pč. 1830, 2028 a 2019 křižovatka – mokro.

Starosta rovněž zmínil přislíbenou pomoc obce v provedení terénních úprav – snížení svahu u cesty 1889.

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo aktualizovaný plán společných zařízení KoPÚ Velká Chyška a nový návrh uspořádání pozemků KoPÚ Velká Chyška, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

3. V návaznosti na žádost Davida Střádala, která byla projednána na minulém zasedání zastupitelstva obce, starosta obce seznámil přítomné s dalšími připomínkami Davida Střádala ke Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. S těmito připomínkami zastupitelstvo obce nesouhlasí, trvá na původní verzi smlouvy, která byla připravena k podpisu oběma stranám. Pokud žadatel nezřídí ve prospěch Obce Velká Chyška, vlastníka stavby vodovodního řádu, služebnost inženýrské sítě sestávající se z práva uložení, provozování, údržby a provádění oprav a modernizace předmětné stavby na části služebného pozemku dle GP 274-553/2019 na zmíněných pozemcích do 15. února 2020, zastupitelstvo obce zruší svůj souhlas s oběma žádostmi Davida Střádala o přístup a příjezd přes pozemek 544/2 k.ú. Velká Chyška a žádost o napojení na vodovod na pozemcích 236/1, 241/8 k.ú. Bratřice.

Výsledek hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 16. prosince 2019 v 20,30 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Zdeněk Štěpánek

 

                                Tomáš Korba

 

USNESENÍ

 

ze 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 16. prosince 2019 od 18 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program 10. zasedání zastupitelstva obce

a určuje

ověřovateli zápisu Zdeňka Štěpánka a Tomáše Korbu, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou


2. schvaluje

aktualizovaný plán společných zařízení KoPÚ Velká Chyška

nový návrh uspořádání pozemků KoPÚ Velká Chyška

 

3. neschvaluje

další připomínky Davida Střádala ke Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a trvá na původní verzi smlouvy s tím, že pokud žadatel nezřídí ve prospěch Obce Velká Chyška, vlastníka stavby vodovodního řádu, služebnost inženýrské sítě sestávající se z práva uložení, provozování, údržby a provádění oprav a modernizace předmětné stavby na části služebného pozemku dle GP 274-553/2019 na zmíněných pozemcích do 15. února 2020, zastupitelstvo obce  zruší svůj souhlas s oběma žádostmi Davida Střádala o přístup a příjezd přes pozemek 544/2 k.ú. Velká Chyška a žádost o napojení na vodovod na pozemcích 236/1, 241/8 k.ú. Bratřice

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět