Schválení závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

04.06.2016 00:00

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč

 

Schvále-ný rozpočet

Rozpoč.

opatření

Uprav. rozpočet

Plnění k 31.12.

%plněn k upr.r.

Tř.1-daňové příjm

3344

+122,8

3466,8

3466,8

100

Tř.2-nedaň.příjmy

1310,6

+811,3

2121,9

2121,9

100

Tř.3-kapit.příjmy

 

+250

250

250

100

Tř.4-přij.dotace

54,4

+177,4

231,8

231,8

100

Konsolid.příj.4060

 

-72,4

-72,4

-72,4

 

Příjmy celkem

4709

+1289,1

5998,1

5998,1

100

Tř.5-běžné výdaje

3589

+389,7

3978,7

3978,7

100

Tř.6-kapitál.výdaje

1120

-173,5

946,5,

946,5

100

Konsol.výdajů4250

 

-72,4

-72,4

-72,4

 

Výdaje celkem

4709

+143,8

4852,8

4852,8

100

Saldo:příjmy-výdaje

 

 

1145,3

1145,3

 

Tř.8-financování

 

 

 

 

 

Přij.úvěry a půjčky

 

 

 

 

 

Splátky úvěrů

 

 

 

 

 

Fond reserv

 

 

 

 

 

Fond …

 

 

 

 

 

Prostř.min.let

 

 

 

 

 

Financování celk.

 

 

 

 

 

Přebytek(-),

ztráta +

 

 

-1145,3

-1145,3

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :

  Výnosy                           1 205 099,89

  Náklady                          1 204 405,49

 Výsledek hospodaření            +694,40

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v  plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu

(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

Stav dlouhodobého majetku v roce 2015

Účet

N á z e v

018

DDNM – SW 7000-60000 Kč

     27 355,50

019

Územní plán obce

    304 955,00

021

Budovy, stavby

29 833 465,65

022

Samostatné movité věci a soubory

  1 562 078,84

028

Drobný dlouhodobý majetek

  2 102 948,27

031

Pozemky

 4 354 355,32

032

Umělecká díla a předměty

      47 503,00

042

Pořízení DHM

    302 250,00

069

Cenné papíry – akcie

    109 800,00

 

Stálá aktiva celkem

38 644 711,58

 

  Výsledek přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška

podle Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČO : 00249289 za rok 2015 – Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Sejmuto a schváleno ZO: 

—————

Zpět