Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

19.03.2015 19:26

ZÁPIS

z 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 19. března  2015   od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman, J. Mička,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, M. Kosová, Z. Štěpánek

Program:1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 
            2. Vyjádření pí.K..
            3 Pronájem budovy  čp. 122.
            4. Prodej domu čp. 2
            5. Zajištění prodeje dřeva.
            6. Závěr.

                       

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno  9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli jmenováni Josef Mička a Zdeněk Štěpánek,  zapisovatelkou Marta Kosová.

 

2. Starosta obce seznámil s vyjádřením pí. R. K. v souvislosti s diskusí na minulém jednání zastupitelstva obce Velká Chyška – stav tenisových kurtů – antuku ošetřit postřikem proti plevelům, prořezání porostu kolem, případně využít dotace; jednání s Jednotou SD – p. starosta navrhnul termín místopředsedovi družstva; vzrostlé stromy (kaštany, lípy pod kostelem, u hřbitova, u cesty k Černému rybníku)  – nejdříve dendrologický průzkum, pak zvolit další postup;  údržba parčíku v okolí autobusové zastávky a kolem kontejnerů před čp. 122 – prodiskutovat s SDH;  nové chodníky – prozatím ponechat stávající stav.

 

3. Na základě uveřejnění nabídky na pronájem budovy čp. 122 na hostinskou činnost zaslala svou žádost pí. D. H., zastupitelé obce jednohlasně souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy s tímto zájemcem na dobu určitou do 31. prosince 2015, výše nájemného činí 1000,- Kč/měsíc.

 

4.  Zastupitelé obce Velká Chyška jednohlasně rozhodli o tom, že Obec Velká Chyška tímto  zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. st. 5/1 o výměře 381 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 2, objekt k bydlení,  vše v katastrálním území a obci Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov. Obec vyhlašuje záměr prodeje za účelem demolice, kterou provede vybraný kupující do 10 let od zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

5.  Zastupitelé obce jednohlasně rozhodlo o tom, že  prodej dřeva v roce 2015 zajistí Stanislav Princ.

 

                                                                       Ověřovatelé zápisu:    Josef Mička

                                                                                                          Zdeněk Štěpánek

                                  

USNESENÍ

z 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  19. března    2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1.schvaluje

program zasedání, ověřovateli zápisu byli jmenováni Josef Mička a Zdeněk Štěpánek,  zapisovatelkou Marta Kosová

 

1.      bere na vědomí

vyjádření pí. R. K. v souvislosti s diskusí na minulém jednání zastupitelstva obce Velká Chyška

 

2.      schvaluje

 uzavřením nájemní smlouvy na pronájem budovy čp. 122  s pí. D. H. na dobu určitou  do 31. prosince 2015, výše nájemného činí 1000,- Kč/měsíc

 

3.      schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. st. 5/1 o výměře 381 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 2, objekt k bydlení,  vše v katastrálním území a obci Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, za účelem demolice, kterou provede vybraný kupující do 10 let od zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí

  1. souhlasí

že prodej dřeva v roce 2015 zajistí Stanislav Princ

 

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět