Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

17.02.2015 14:59

ZÁPIS

z 6. zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   17. února 2015   od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman, J. Mička,   S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová, Z. Štěpánek, R. Bártů

Program:         1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

                        2. Podnájem p.č. 861 k.ú. Velká Chyška

                        3. Žádost o příspěvek Centrum sociálních služeb Lukavec, Centrum LADA.

                        4. Těžba dřeva 2015 v obecních lesích

                        5. Výměna pozemků se ZD Velká Chyška

                        6. Jmenování zásahové jednotky SDH Velká Chyška

                        7. Ukončení pronájmu č.p. 122

                        8. Schválení rozpočtu Obce Velká Chyška pro rok 2015

                        9. Schválení rozpočtového výhledu Obce Velká Chyška do roku 2018

                        10. Pojištění majetku a odpovědnosti  Obce Velká Chyška

                        11. Závěr.

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno  8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli jmenováni T. Korba, Z. Štěpánek,  zapisovatel J. Zeman.

2. Starosta obce seznámil přítomné se dvěma doručenými žádostmi na podnájem parcely p.č. 861 k.ú. Velká Chyška – P. N., Velká Chyška  a F. H., Cetule. Zastupitelé se jednohlasně rozhodli pro žádost P. N.  do 31.12.2018, roční podnájem 1000 Kč/rok.

3.Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o finanční dar pro Centrum LADA a Centrum sociálních služeb Lukavec.

Zastupitelé jednohlasně rozhodli o  poskytnutí finančního daru ve výši 2500 Kč pro Centrum LADA a 2500 Kč pro Centrum sociálních služeb Lukavec.

4. Zastupitelé jednohlasně rozhodli, že veškerou těžbu dřeva v roce 2015 provede firma Petr Moravec a Ivan Klenot.

5. Zastupitelé jednohlasně souhlasí se směnou pozemku p.č. 1663 k.ú. Velká Chyška, který je ve vlastnictví Obce Velká Chyška, za pozemky: st. 49  (včetně p.č. 141/2 -  není zapsán na LV) k.ú.Velká Chyška, p.č. 141/1 k.ú. Velká Chyška, které jsou ve vlastnictví ZD Velká Chyška.

6. Zastupitelé jednohlasně souhlasí s nově navrženými členy zásahové jednotky SDH Velká Chyška.

7. Starosta obce informoval o ukončení  pronájmu budovy č.p. 122 s J. P, ke dni 31.01.2015 dohodou.

Zastupitelé jednohlasně schvalují záměr  pronájmu č.p. 122 pro hostinskou činnost.

8. Starosta obce dále předložil návrh rozpočtu na rok 2015 Obce Velká Chyška, který byl jednohlasně schválen jako vyrovnaný ve výši 4.709.000,- Kč.

9. Zastupitelé projednali  rozpočtový výhled Obce Velká Chyška  na období 2016- 2018, vzali jej na vědomí.

10. Starosta seznámil zastupitele se dvěma nabídkami  na pojištění majetku a odpovědnosti obce, Česká pojišťovna a.s. a ČSOB Pojišťovna, a.s.. Zastupitelé jednohlasně vybrali nabídku od ČSOB Pojišťovna.

 

Zapsal: J. Zeman, dne 17. února 2015  v 20,45 h.

 

                                                                                  Ověřovatelé zápisu:   Tomáš Korba, Zdeněk Štěpánek

 

USNESENÍ

 

z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  17. února   2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu  Velká  Chyška

Zastupitelstvo obce po projednání   

schvaluje

podnájem s P. N. Velká Chyška 35 na parcelu p.č.  861 k.ú. Velká Chyška do 31.12.2018, roční podnájem 1000 Kč.

schvaluje

finanční dar ve výši 2500 Kč pro centrum LADA

schvaluje

finanční dar ve výši 2500 Kč pro Centrum sociálních služeb Lukavec

souhlasí,

že těžbu dřeva v roce 2015 provede firma Petr Moravec

schvaluje

směnu pozemku p.č. 1663 k.ú. Velká Chyška, který je ve vlastnictví Obce Velká Chyška, za pozemky: st. 49  (včetně p.č. 141/2 -  není zapsán na LV) k.ú.Velká Chyška, p.č. 141/1 k.ú. Velká Chyška, které jsou ve vlastnictví ZD Velká Chyška

 

souhlasí

s nově navrženými členy zásahové jednotky SDH Velká Chyška

bere na vědomí

ukončení pronájmu č.p. 122 dohodou k 31.01.2015 s J.P.

schvaluje

záměr  pronajmout budovu č.p. 122 bývalé Jednoty – pohostinství ve Velké Chyšce

schvaluje

rozpočet Obce Velká Chyška pro rok 2015

bere na vědomí

rozpočtový výhled Obce Velká Chyška na období 2016-2018

schvaluje

uzavření pojistné smlouvy týkající se  pojištění majetku a odpovědnosti Obce Velká Chyška  s ČSOB pojišťovnou, a.s.

 

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

 

—————

Zpět