Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

15.07.2016 13:00

ZÁPIS

z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. července    2016   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,  M. Kosová,  Z. Štěpánek,  Mgr. Monika  Kratochvílová 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Účetní obce Velká Chyška.

3.  Smlouva Pošta Partner.

4. Posílení pitné vody Stražiště.

5. Prodej p.č.  č. PZE-PK  1663.

6. Různé.


1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 5 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Mgr. Monika Kratochvílová a Zdeněk Štěpánek, zapisovatelkou  Marta Kosová, a to počtem  hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2. Starosta obce pohovořil o nutnosti výběru účetní/ho  a požadavcích na uchazeče, tyto blíže specifikuje p. starosta a  poté uveřejní.

3. Starosta obce informoval přítomné o tom, že Česká pošta s.p.  žádá podepsat v co nejbližší době smlouvu  s Obcí Velká Chyška týkající se projektu  Pošta Partner a zastupitelstvo obce tedy pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

4. Starosta obce uvedl, že na Stražišti  byl proveden zkušební  vrt ohledně posílení pitné vody a je  tedy  k dispozici  Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické  vyjádření dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/20010 Sb., o vodách, v platném znění.

5. Zastupitelé  obce byli informováni, že   na základě uveřejnění záměru  prodat pozemek p.č.  PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 v k.ú. Velká  Chyška projevilo o  tuto věc zájem Zemědělské družstvo Velká Chyška, IČO: 00111953,  DIČ: CZ00111953. Prodej tohoto pozemku tomuto zájemci  byl schválen,  a to za nabízenou cenu  35,- Kč/m2 (k tomuto se zastupitelstvo obce   rozhodlo s ohledem na to, že tento pozemek je nevyužitelný jako cesta z důvodu, že je zastavěn budovami ZD Velká Chyška), a to počtem hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 3 za červen 2016 schválené starostou obce /týkající se převodů mezi účty, prodeje pozemku a plnění rozpočtu/.

 

Zapsala  dne 6. července   2016 v 20,15 h  Marta Kosová.

 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Monika Kratochvílová

                                Zdeněk Štěpánek

  

USNESENÍ

z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  6. července   2016   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce.

Zastupitelstvo obce po projednání    

1. schvaluje

program zasedání, ověřovatele zápisu  Mgr. Moniku Kratochvílovou  a Zdeňka Štěpánka, zapisovatelku  Martu Kosovou

2. bere na vědomí

informace týkající se výběru  účetní/ho

3. bere na vědomí

informace týkající se projektu Pošta Partner

4. bere na vědomí

informaci o provedení zkušebního   vrtu  ohledně posílení pitné vody a   Závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické  vyjádření dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/20010 Sb., o vodách, v platném znění

5. schvaluje

prodej  pozemku p.č.  PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 v k.ú. Velká  Chyška Zemědělskému  družstvu Velká Chyška, IČO: 00111953, DIČ: CZ00111953

6. bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 3 za červen 2016 schválené starostou obce /týkající se převodů mezi účty, prodeje pozemku a plnění rozpočtu/.

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

—————

Zpět